REGULAMIN

 1. Firma poEuropie.pl jako przewoźnik zobowiązana jest do odbioru pasażera z wcześniej uzgodnionego miejsca i przewiezienia go w miejsce wskazane podczas rezerwacji przejazdu.
 2. Opóźnienia powstałe z przyczyn losowych i niezależnych od przewoźnika jak i podanie błędnego adresu przez pasażera nie podlegają reklamacji.
 3. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
 4. Osoby będące pod wpływem alkoholu i zachowujące się uciążliwie w stosunku do reszty pasażerów muszą liczyć się z odmową dalszego przewozu.
 5. Pasażer zobowiązany jest do: – posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy- oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie- stosowania się do zaleceń kierowcy- okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli- podania dokładnego adresu docelowego- zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe- przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.
 6. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, Przewoźnikowi przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:- od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu- od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,- poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90% wartości biletu.- W przypadku niezgłoszenia się Pasażera na odjazd Przewoźnik ma prawo do potrącenia 100 % wartości biletu.
 7. Karta Stałego Klienta jest imienna, naklejki rozdawane są tylko dla informacji Pasażera jaką ma ilość przejazdów. Wszystkie przejazdy są rejestrowane w bazie danych firmy pod imieniem i nazwiskiem Pasażera. Weryfikacja przejazdów polega na sprawdzeniu przejazdów w bazie na podstawie imienia i nazwiska lub telefonu.
 8. W okresie świątecznym nie obowiązują promocje i rabaty na przejazdy z Karty Stałego Klienta.
 9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi i pozostałym pasażerom.
 10. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 11. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu (2 torby lub 1 dużą walizkę) oraz 1 bagaż podręczny (torebka, laptop itp). Za nadbagaż naliczamy opłatę w wysokości: duża walizka (70/50/30 cm) 10 euro,  mała walizka, torba, reklamówka 5 euro, – telewizor do 40′  20 euro, – rower  30 euro. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu, należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji miejsca.
 12. Firma nie odpowiada za bagaże. Za bagaż, który Podróżny przewozi ze sobą, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika (Kodeks cywilny, art.777, §1).
  Pasażer jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia bagażu. Firma nie odpowiada za zagubione lub pomylone bagaże.
 13. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
 14. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 15. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
 16. Przewóz zwierząt jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Infolinii. Koszt przewozu zwierzęcia (pies, kot) to 60 euro (100 euro w okresie świątecznym).  W cenie uwzględniono dodatkowe miejsce. Za przewóz zwierzęcia nie należy się dodatkowa naklejka na Kartę Stałego Klienta. Pasażer jest odpowiedzialny za posiadanie odpowiednich dokumentów do przewozu zwierząt.
 17. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.)- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY POEUROPIE.PL SC

Zbieranie danych osobowych

Przy dokonywaniu rezerwacji usług transportowych poprzez serwisy internetowe Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji. Klient wypełnia formularz rejestracyjny, w którym proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług transportowych. Dane osobowe w szczególności obejmują informacje takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku rezerwacji telefonicznej dane te są przekazywane ustnie. Dane adresowe nie są traktowane jako dane osobowe, ale jako dane identyfikujące punkt rozpoczęcia oraz punkt docelowy podróży/transportu.

Dane osobowe mogą być gromadzone przez firmę poEuropie.pl sc, również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych, formularz kontaktowy).

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług transportowych, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez firmę dla celów marketingu własnych usług/produktów. Marketing własnych usług/produktów polega w szczególności na wysyłaniu niezapowiedzianych wiadomości email do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione podczas rezerwacji on-line bądź w trakcie rezerwacji telefonicznej. Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Firma poEuropie.pl nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń firmy w przypadku naruszenia jego praw/dóbr przez Klienta. Firma poEuropie.pl może również przekazać informacje osobowe innej firmie transportowej w przypadku, gdy jest wykonawcą tylko części zlecenia. Takie sytuacje mogą mieć miejsce, gdy Klient będzie kontynuował podróż z innym przewoźnikiem np. na skutek awarii środka transportu.

 

Ochrona informacji

Jedynie osoby upoważnione przez Administratora danych oraz osoby obsługujące witrynę http://www.poeuropie.pl/rezerwacja-online/ mają dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Użytkowników serwisu. Osoby te mają obowiązek zachowania danych w ścisłej tajemnicy. Firma poEuropie.pl sc stosuje środki organizacyjne i techniczne, aby chronić dane osobowe swoich Klientów przed ich nielegalną lub przypadkową zmianą, zniszczeniem bądź utratą, jak również przed dostępem osób niepowołanych bądź przed ich nieuprawnionym rozpowszechnianiem.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz 883 z późn. zm.), korzystając z systemu rezerwacji on-line Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystywanie ich do celów realizacji zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 powyższej ustawy informujemy, że: Administratorem danych osobowych Klienta jest poEuropie.pl z siedzibą w Krakowie 30-719, ul. Gromadzka 66.

 

Informacje o polityce prywatności podmiotów zewnętrznych

Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies