REGULAMIN

 • Firma poEuropie.pl jako przewoźnik zobowiązana jest do odbioru pasażera z wcześniej uzgodnionego miejsca i przewiezienia go w miejsce wskazane podczas rezerwacji przejazdu.
 • Opóźnienia powstałe z przyczyn losowych i niezależnych od przewoźnika jak i podanie błędnego adresu przez pasażera nie podlegają reklamacji.
 • W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
 • Osoby będące pod wpływem alkoholu i zachowujące się uciążliwie w stosunku do reszty pasażerów muszą liczyć się z odmową dalszego przewozu.
 • Pasażer zobowiązany jest do: – posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy- oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie- stosowania się do zaleceń kierowcy- okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli- podania dokładnego adresu docelowego- zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe- przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.
 • W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, Przewoźnikowi przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:- od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu- od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,- poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90% wartości biletu.- W przypadku niezgłoszenia się Pasażera na odjazd Przewoźnik ma prawo do potrącenia 100 % wartości biletu.
 • Karta Stałego Klienta jest imienna, naklejki rozdawane są tylko dla informacji Pasażera jaką ma ilość przejazdów. Wszystkie przejazdy są rejestrowane w bazie danych firmy pod imieniem i nazwiskiem Pasażera. Weryfikacja przejazdów polega na sprawdzeniu przejazdów w bazie na podstawie imienia i nazwiska lub telefonu.
 • W okresie świątecznym nie obowiązują promocje i rabaty na przejazdy z Karty Stałego Klienta.
 • Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi i pozostałym pasażerom.
 • Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 • Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu (2 torby lub 1 dużą walizkę) oraz 1 bagaż podręczny (torebka, laptop itp). Za nadbagaż naliczamy opłatę w wysokości: duża walizka (70/50/30 cm) 10 euro,  mała walizka, torba, reklamówka 5 euro, – telewizor do 40′  20 euro, – rower  30 euro. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu, należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji miejsca.
 • Firma nie odpowiada za bagaże. Za bagaż, który Podróżny przewozi ze sobą, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika (Kodeks cywilny, art.777, §1).
  Pasażer jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia bagażu. Firma nie odpowiada za zagubione lub pomylone bagaże.
 • Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
 • Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 • Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
 • Przewóz zwierząt jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Infolinii. Koszt przewozu zwierzęcia (pies, kot) to 70 euro (w okresie świątecznym wg cennika świątecznego).  W cenie uwzględniono dodatkowe miejsce. Za przewóz zwierzęcia nie należy się dodatkowa naklejka na Kartę Stałego Klienta. Pasażer jest odpowiedzialny za posiadanie odpowiednich dokumentów do przewozu zwierząt.
 • W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.)- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).