REGULAMIN

 

 1. Firma poEuropie.pl jako przewoźnik zobowiązana jest do odbioru pasażera z wcześniej uzgodnionego miejsca i przewiezienia go w miejsce wskazane podczas rezerwacji przejazdu.
 2. Opóźnienia powstałe z przyczyn losowych i niezależnych od przewoźnika jak i podanie błędnego adresu przez pasażera nie podlegają reklamacji.
 3. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
 4. Osoby będące pod wpływem alkoholu i zachowujące się uciążliwie w stosunku do reszty pasażerów muszą liczyć się z odmową dalszego przewozu.
 5. Pasażer zobowiązany jest do: – posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy- oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie- stosowania się do zaleceń kierowcy- okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli- podania dokładnego adresu docelowego- zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe- przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.
 6. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, Przewoźnikowi przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:- od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu- od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,- poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90% wartości biletu.- W przypadku niezgłoszenia się Pasażera na odjazd Przewoźnik ma prawo do potrącenia 100 % wartości biletu.
 7. Karta Stałego Klienta jest imienna, naklejki rozdawane są tylko dla informacji Pasażera jaką ma ilość przejazdów. Wszystkie przejazdy są rejestrowane w bazie danych firmy pod imieniem i nazwiskiem Pasażera. Weryfikacja przejazdów polega na sprawdzeniu przejazdów w bazie na podstawie imienia i nazwiska lub telefonu.
 8. W okresie świątecznym nie obowiązują promocje i rabaty na przejazdy z Karty Stałego Klienta.
 9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi i pozostałym pasażerom.
 10. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 11. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu (2 torby lub 1 dużą walizkę) oraz 1 bagaż podręczny (torebka, laptop itp). Za nadbagaż naliczamy opłatę w wysokości: duża walizka (70/50/30 cm) 10 euro,  mała walizka, torba, reklamówka 5 euro, – telewizor do 40′  20 euro, – rower  30 euro. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu, należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji miejsca.
 12. Firma nie odpowiada za bagaże. Za bagaż, który Podróżny przewozi ze sobą, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika (Kodeks cywilny, art.777, §1).
  Pasażer jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia bagażu. Firma nie odpowiada za zagubione lub pomylone bagaże.
 13. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
 14. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 15. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
 16. Przewóz zwierząt jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Infolinii. Koszt przewozu zwierzęcia (pies, kot) to 70 euro (110 euro w okresie świątecznym).  W cenie uwzględniono dodatkowe miejsce. Za przewóz zwierzęcia nie należy się dodatkowa naklejka na Kartę Stałego Klienta. Pasażer jest odpowiedzialny za posiadanie odpowiednich dokumentów do przewozu zwierząt.
 17. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.)- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).